Algemene Voorwaarden

 

1. DIENSTVERLENING

a. De coach levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren. Deze diensten zijn in een voorstel vastgelegd en goedgekeurd door cliënt en opdrachtgever. Uitgangspunten hierbij zijn dat de coach handelt vanuit integriteit.

b. Het karakter van de dienstverlening is verklarend en gericht op persoonlijke bewustwording en verandering. De cliënt past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties en deze verandering is in een coachvraag vastgelegd en in het voorstel meegenomen.

c. Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de cliënt lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht danwel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling, en affiniteit heeft met de filosofie van de coach. Ook wordt er vanuit gegaan dat klanten geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen.Bij twijfel of hij/zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de cliënt zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van de coach voor hem verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de cliënt eventuele twijfels vooraf meldt aan de coach, en ook twijfels die ontstaan tijdens de contacten, direct meldt.

d. De coach behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door de coach beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een cliënt te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een intergraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.

e. De coach helpt klanten naar beste weten om meer inzicht te krijgen in competenties en het persoonlijke functioneren. De coach verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie. Een resultaat kan, doordat het een persoonlijk proces van de cliënt zelf is, alleen worden gegarandeerd mits dit van te voren gedefinieerd en vastgelegd is. De opdracht wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.

f. Als klanten door de coach doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de coach. De coach gaat ervan uit dat de cliënt op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.

g. De actuele prijzen voor diensten worden in overleg vastgesteld. Afgesproken prijzen voor langdurige bedrijfsmatige contacten gelden uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar na ondertekening van de opdracht, en kunnen daarna worden herzien. Hierover wordt tijdig contact opgenomen. Door de overheid opgelegde financiële maatregelen zijn te allen tijde verschuldigd vanaf het moment dat deze van kracht worden, zonder dat dit de reden kan zijn om de overeenkomst te ontbinden.

h.ad1.Afspraak verzetten binnen 48 uur. Afspraken met de coach zijn bindend indien die door de coach en de coachee werderzijds zijn bevestigd. Voor alle coach en advies afspraken voor sessies met particulieren en bedrijven geldt dat afspraken, die niet tijdig en binnen 48 uur worden afgezegd of verzet, in rekening gebracht zullen worden. Binnen 48 – 24 uur 50% van het uurtarief voor de geplande sessie en binnen 24 uur 100% van het tarief. Noodsituaties uitgezonderd.
In geval dat de coach moet reizen voor zijn afspraak geldt dat zelfs als de afspraak door overmacht niet kan doorgaan als coach reeds op locatie is, cliënt geacht wordt de reiskosten in de vorm van geldende kilometervergoeding te betalen.

 

ad2.Annulering/verzetten trainingen en workshops.

– Bij annulering tot 8 weken voor de geplande aanvangsdatum van de training / cursus : geen kosten.
– Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de geplande aanvangsdatum van de training / cursus 50 % van de training / cursuskosten.
– Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvangsdatum van de training / cursus:
100 % van de training / cursuskosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld.
50 % van de training / cursuskosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

 

ad3.Annulering/verzetten bijeenkomst.

– Bij annulering tot 1 week voor de geplande aanvangsdatum van de bijeenkomst: geen kosten.
– Bij annulering binnen 1 week voor de aanvangsdatum: 100% van de bijeenkomst kosten. 

 

2. VERTROUWELIJKHEID

a. De naam, adres en andere persoonsgegevens, als ook contactgegevens van klanten, al dan niet in relatie tot een bedrijfsmatige opdrachtgever, worden door de coach gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen, en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Cliëntgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Ook niet als de opdrachtgever de werkgever is.

b. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage van de coach en de betreffende cliënt, ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen de coach en de cliënt. Na de coaching worden de dossiers vernietigd.

c. De ervaringen die de coach opdoet tijdens de contacten met klanten, kunnen verwerkt worden in uitingen en contacten met anderen, op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke cliënt met dit probleem door de coach is behandeld. klanten kunnen hiertegen binnen een maand na het aangaan van een opdracht en/of direct nadat zij van een dergelijke publicatie kennis nemen, schriftelijk bezwaar maken.

 

3. BETALING EN GIFTEN

De prijzen en betalingscondities worden vooraf bekend gemaakt. Een notabedrag dient binnen 14 dagen voldaan te worden, tenzij anders afgesproken. Giften zonder dat daar een specifieke dienstverlening tegenover staat zijn uiteraard welkom, deze kunnen echter niet naderhand alsnog worden aangewezen als betaling voor enige vorm van dienstverlening.

 

4. GARANTIE

a. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de cliënt kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.

b. Als een cliënt niet tevreden is over een door de coach geleverde prestatie, dient dat binnen acht dagen na sessie schriftelijk aan de coach te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de cliënt tevredengesteld wordt.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID

a.Thyra Coaching is niet aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van cliënt. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Thyra Coaching, is Thyra Coaching op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig materieel, lichamelijk of geestelijk letsel dat de cliëntoverkomt tijdens of als gevolg van deelname aan een sessie of training. Thyra Coaching is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van de sessie/training door Thyra Coaching. Cliënt vrijwaart Thyra Coaching voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, mededeelnemers. Thyra Coaching is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig toepassen/uitvoeren van kennis/handelingen door cliënt, tijdens of na de sessie/training, zoals opgedaan tijdens de sessie/training. Aansprakelijkheid van Thyra Coaching voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Thyra Coaching uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de kosten van de sessie of training waarmee de schade een verband heeft.

b. Op alle leveringen van Thyra Coaching is Nederlands recht van toepassing.

ThyraInspirerend coach en spreker, liefhebber van het leven, met als passie mensen in hun kracht te zetten!

Leuk dat je komt kijken! Weten wat Thyra Coaching allemaal doet? Kijk dan snel verder.

Wil je weten waar ik zoal mee bezig ben? Klik verder naar de inspiratie pagina.

Nieuwsbrief